Записването на ученици в 8 клас в ПГЛП „Райна Княгиня“ ще се осъществява в сградата на Спортно училище „Стефан Караджа“ с адрес: гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 44 (срещу МБАЛ Хасково и до Кауфланд).

Професионална гимназия по лека промишленост "Райна Княгиня" съсредоточава в себе си престижността и значимостта на знанието, стремежа към промени и просперитет, които съчетани с уважението към труда, мъдростта и любовта към учението създават най-здравата основа за бъдещето.

Учениците са превърнали училището си в съдба, съхранявайки традициите с мъдростта, предавана през вековете. Всички ние отдаваме уважение към родното училище и следваме пътя към върха, оставяйки дирята на творчество, вдъхновение и интелект.

Росица Иванова (Директор в периода ХII.1999-III.2021)

ВАЖНО!

Във връзка със започването на ремонтни дейности по проект „Модернизация на образователната инфраструктура – ремонт и преустройство на ПГТ „Ал. Паскалев“ и ПГЛП „Райна Княгиня“ по Проект № BG16RFOP001-3.002-0008-С01, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ и Заповед № З-3065 / 07.12.2023 г. на Началника на РУО – Хасково Ви информираме, че учебният процес е преместен в сградата на Спортно училище „Стефан Караджа“, гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 44.


ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ
  • Покана
  • Протоколи